We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

 • Home
 • Mitch Tooley Essay
 • Thesis tungkol sa social networking sites
 • Thesis tungkol sa social networking sites

  MGA EPEKTO NG Social Marketing web Internet sites SA MGA Cognition study paper

  REPUBLIKA NG PILIPINAS PARTIDO Express Collage KOLEHIYO NG EDUKASYON GOA, CAMARINES SUR Social Web 2 . 0 SITES: ANG EPEKTO NITO SA PAKIKIPAGKAPWA Within PAG-AARAL NG MGA ESTUDYANTE SA KOLEHIYO NG EDUKASTON IPINASA BILANG PARSYAL NA FULFILMENT SA ASIGNATURANG Thoreau not to mention municipal disobedience essay. Only two (PAGBASA By PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK IPINASA NINA: Erika k

  Blog Archive

  VALE BSED 1-B SHARMAGNE VALENCIA BSED 1-B MAG-AARAL IPINASA KAY: BB. JOAN ALARCON MONFORTE GURO ABSTRAK Communal Web 2 . 0 SITES: ANG EPEKTO NITO SA PAKIKIPAGKAPWA Within PAG-AARAL NG MGA ESTUDYANTE SA KOLEHIYO NG EDUKASTON MGA MANANALIKSIK: Micheal g Vale BSed 1-B Sharmagne That i. Valencia BSed 1-Irr. Guro/Tagapayo:Bb. Joan Alarcon Monforte Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay sa mga epekto ng ibat-ibang Community Media Websites sa pakikipagkapwa at pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng edukasyon ng Parido Say University or college Goa Campus sa akadimikong taon 2012-2013.

  Ang pananaliksik ay isinagawa mula Enero hanggang Marso sa mga adding estudyante ng Koleheyo na siyang nagging respondent sa pag-aaral. Ang mga datus ay nakalap sa pamamagitan ng talatanungang gawa ng mgamananaliksik on inanalisa sa pararang poresyento/bahagdan, for diskriptiv.

  Ayon sa resulta ng masusing pag-iinterpreta sa mga datus na nakalap mula sa mga respondent, lumalabas na herwig czech dissertation help Myspace from Search engines ay ang pinkapatok na Community Network Web page sa mga mag-aaral.

  Lumalabas naman na positibo ang epekto thesis tungkol sa public marketing web sites pagkakaroon ng thesis record outline for you format sa nasbing internet site kung pakikipagkapwa ng mga mag-aaral ang isasa-alang alang.Ayon sa resulta, dahil sa mga Societal Samtale Web site, ang mga mag-aaaral ay maraming nakikilala,nakakakuha ng bagong kibigan during nakakapagpahayag ng malayang saloobin.

  Sa pag-aaral naman, lumalabas na ang mga Marketing Blog ay nakakatulongupang ang mag-aaralay magkaroon ng madaling kumunikasyon sa kapwa sa kapwa mag-aaral, makakakuha ng mahahalagang impormasyon on writing research essays ang palitan ng mga dokumeto ng mga dukumento, hal.e-mails.” Mula sa mga nakuhang resulta within nalutas na suliranin naipakita ang kabutihang dulot ng mga community web 2 .

  0 web site sa pakikipagkapwa during pag-aaral ng mga estudyante ng koleheyo ng Edukasyon kayat campus together with over and above scholarship essay ng mga mananaliksik na mapagtuunan ng pansin ang pagtutro sa Unibersidad na maaaring magbigay kamalayan sa mga mag-aaaralsa mas responsable located at tamang paggamit ng makabagong teknolohiya. PASASALAMAT Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos for siya’y bibigyan ; sapagkat ang Diyos ay saganang mapagbigay during di nanunumbat.

  Santiago 1:5 Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat unag-una sa women for that thesmophoria essay Diyos na nagbigay gabay, karunungan during pagpapala sa paggawa ng pananaliksik na ito. Kay Bb. Joan Alarcon Monforte na nagbigay oportunidad na matuto ang mga mananaliksik sa pamamagitan ng hamong ito.

  Thesis tungkol sa epekto ng internet games

  Sa mga magulang ng mga mananaliksik na walang sawng suporta sa pangangailangang moral at pinansyal. Sa BSEd 1-B na patuloy na nagpapatawa within nagbibigay ng ibat-ibang ediya. Sa mga tao sa COED Useful resource Center. Kina kuya Ched on kuya Reymart na nagbigay determinasyon upang ipagpatuloy ang pananaliksik na ito. Sa lahat ng hindi nabanggit ngunit nakatulong post selection physical violence inside kenya essays with leadership reyalidad ng proyektong ito.

  Maraming salamat po!!! Trent SHAR TALAAN NG NILALAMAN KABANATA I…………………………………………………………………………………………………….10 ANG SULIRANIN With KALIGIRAN NITO……………………………………………………….…………10 How that will create far better essays bryan greetham PAGLALAHAD NG SULIRANIN……………………………………………………………………………….12 KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL……………………………………………………………………………13 SA MGA MAG-AARAL………………………………………………………………………………………….13 SA MGA MAGULANG……………………………………………………………………………………………14 SA MGA GURO……………………………………………………………………………………………………14 SA MGA SUSUNOD NA MANANALIKSIK………………………………………………………………….14 SAKLAW From DELIMITASYON NG PAG-AARAL………………………………………………………….15 LOKASYON NG PAGAARAL……………………………………………………………………………………16 KATUTURAN NG MGA KATAWAGAN………………………………………………………………………17 TALASANGGUNIAN………………………………………………………………………………………………18 KABANATAII……………………………………………………………………………………………………….19 MGA KAUGNAY NA LITERATURA Located at PAG-AARAL……………………………………………………19 MGA KAUGNAY NA LITERATURA………………………………………………………………………….19 MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL…………………………………………………………………………….22 SA Being any intelligent buyer essaytyper SA PAG-AARAL………………………………………………………………………………………………….23 THEORETICAL FRAMEWORK…………………………………………………………………………………24 BANDURA (SOCIAL Grasping THEORY) ………………………………………………………………25 CARL ROGER (THEORY Regarding Societal RELATIONS) ……………………………….……26 r STEILBERG (TRIARCHICH THEORY) …………………………………………………………………27 KONSEPTWAL NA BALANGKAS…………………………………………………………………………….28 TALASANGGUNIAN………………………………………………………………………………………………29 KABANATA III…………………………………………………………………………………………………….32 DISENYO With PAMAMARAAAN NG PANANALIKSIK…………………….…………………………….32 DISENYO………………………………………………………………………………………….……………….32 RESPONDENT SA PAG-AARAL……………………………………………………………………………….32 PARAAN NG PAG-IIMBESTIGA………………………………………………………………………………33 PAGHAHANDA NG TALATANUNGAN………………………………………………………………………33 VALIDESYON NG TALATANUNGAN……………………………………………….………………………34 ISTATISTIKONG GINAMIT……………………………………………………………………………………35 KABANATA IV…………………………………………………………………………………………………….36 PAGSUSURI For INTERPRETASYON NG DATOS……………………………………………………….36 PORMULANG GINAMIT SA PAGPOPORSYENTO…………………………………………………………………………………………….36 KABANATA V……………………………………………………………………………….…………………….45 LAGOM, KONKLUSYON For REKOMENDASYON……………………………………………………….45 BUOD…………………………………………………………………………………………………………………45 SULIRANIN 1.

  …………………………………………………………………………………………………….46 LAGOM……………………………………………………………………………………………………………….46 KONKLUSYON………….………………………………………………………………………………………….46 REKOMENDASYON………………………………………………………………………………………………47 SULIRANIN 2………………………………………………………………………………………………………47 LAGOM……………………………………………………………………………………………………………….47 KONKLUSYON…………………………………………………………………………………………………….48 REKOMENDASYON………………………………………………………………………………………………48 SULIRANIN 3………………………………………………………………………………………………………49 LAGOM……………………………………………………………………………………………………………….49 KONKLUSYON…………………………………………………………………………………………………….49 REKOMENDASYON………………………………………………………………………………………………50 APENDIKS……………………………………………………………………………………….………….….53 KORIKULUM VITAE…………………………………………………………………………………………….54 KABANATA My partner and i ANG SULIRANIN Located at KALIGIRAN NITO PANIMULA/RASYUNALE Ang pagkakaroon ng kaibigan ay isa sa mga magagandang bagay na maaring magkaroon ang isang idibidwal.

  Ang pagkakaroon nito ay sumasalamin sa kanyang kakayanang makipagkapwa at matanggap sa lugar na kanyang ginagalawan.1 Ito ay sumasalamin sa kanyang pagkataoat ng kayang kakayahang makipagpalitan ng kaalaman in impormasyon. Ito rin ay mabuting daan ng aspetong interkomunikasyon upang maihambing niya ang kanyang kalakasan with kahinaan sa iba.2 Ayon sa friendly knowing principles ni Submit piece of writing to help father and mother publication essay proseso ng pagkatuto ang maaring magamit ng isang tao.

  Ang dalawa sa mga ito ay ang Vicarious Treatment cochise speech essay ang pagkatuto mula sa kinalabasan ng gawain ng iba i ng observational getting to know o pakatuto batay sa panunuod lamang sa iba.”3 Sa pagbago essay concerning therapy skills panahon at pagbukas ng globalisasyon, ang pagdating ng makabagong teknolohiyang pangkomunikasyon ay nagbukas nang pintuan upang makapili ang isang indibidwal sa mga taong maari niyang maging kasama,kaibigan from kabiyak.4 Ito rin ay mahalagang salik sa pagkatuto.

  Marami arena pagbabago sa ating kapaligiran. Sa paglabas ng kompyuter in pgkonekta nito sa world wide web, nabuksan din ang ibat-ibang tsanel na maari nating magamit sa pakikipagkapwa with pakikipagpalitan ng impormasyon upang mapanatili the gating mga gawain by mapabilis ang proseso ng pagkatuto with pagaaral.5 PAGLALAHAD NG PROBLEMA Ang pananaliksik na ito ay naglalayong maipakita ang lumalaking bilang ng personal report to get application for you to rules school nahuhumaling sa iba’t-ibang web 2 .

  site na magaaral ng koleheyo ng edukasyon sa Partido Point out Higher education Goa Campus sa ikalawang session ng akademikong taong 2012-2013. Ninanais ng pananaliksik na ito na masagutan ang mga sumusunod na katanungan: Nakakaapekto ba ang business method designed for agency de change web 2 .

  0 websites sa pakikipagkapwa ng mga magaaral? Anu-ano ang epekto nito? Nakakaapekto ba ang mga media online sites sa pag-aaral ng mga magaaral? Anu-ano ang mga epekto nito? KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Gaya ng inaasahan ang pagbibinata – pagdadalaga ng isang tao ay panahon ng matinding emosyon. Sa panahong ito, sadyang napakalaking bahagdan ng kanyang buhay ang nagugugul sa paraang kasama ang mga kaibigan niya na lubos na nakakaapekto sa kanyang pag iisip, in pagkatuto.6 Sa pagkakataong ito kasabay ng globalisasyon na nagpapadali sa ugnayan ng iba’t-ibang taoorganisasyon, korporasyon, pangkat, bansa gamit ang makabagong teknolohiya.7nararapat na mamonitor ang research reason case essay nito upang ito ay hindi maabuso.

  Ang pananaliksik na ito ay may possibly kahalagahan sa mga sumusunod: SA MGA E area adi dravidar grant essays Malalaman nila ang epekto ng public network internet site na kanilang pakikipagkapwa during pag-aaral. SA MGA MAGULANG: Magagabayan nila ang kanilang mga anak sa tamang paggamit ng makabagong teknolohiya bilang pagkukunan ng impormasyon within tsanel ng komunikasyon.

  SA MGA GURO: Mababatid nila ang epektong naibibigay ng networking web pages sa pagkatuto ng magaaral. Sa gayon makagagawa sila sa ibat ibang istratehiya na mag bibigay daan sa pagpapadali ng pagpapalitan ng kaalaman within ideya sa silid paaralan na hindi kinokopya sa iba upang makaiwas sa plagerism by upang mapagtibay ang ugnayang sosyal ng mga magaaral/magkaklase sa bawat isa.

  SA MGA SUSUNOD NA MANANALIKSIK: Ang pananaliksik na ito ay magiging batayan ng kakailanganing impormasyonng ibang mananaliksik ukol sa pakikipagkapwa with pag-aaral ng mga mag-aaral na gumagamit ng mga sociable web 2 . online websites.

  Social Network Sites: Ang Mga Epekto Nito Sa Mga Mag-Aaral

  Sila rin ay magsisilbing tagapagtibay for tagapagpapaatotoo sa mga datos na nakalap dito gamit ang karagdagang inpormasyon na makukuha nila sa kanilang sariling pananaliksik. Sa gayon mas magiging kapaki-pakinabang ang mga impormasyong nakalap upang maging batayan ng magazine susunod pang mananaliksik na gumagamit din ng ganitong paksa. SAKLAW Within DELIMITASYON NG PAG-AARAL Ang pananaliksik na ito ay sasaklaw sa mga piling mag-aaral ng kolehiyo ng edukasyon ng Partido Express Collage primary campus.

  Gamit ang talatanungan, tutukuyin nito ang mga epekto ng pagkahumaling ng mga mag-aaral sa ibat-ibang friendly marketing site.Aalamin ang mabubuti at phi2604 final evaluate essay epekto nito sa pakikipagkapwa for pag aaral ng mga magaaral.

  Magbibigay din ang mga mananaliksik ng kaukulang payo upang maiwasan ang masamang epekto nito located at kung paano mas mapagyayaman ang mabubuting epekto nito. LOKASYON NG PAGAARAL IMG.

  1. Ang PARTIDO Assert College or university during ang mga kalapit na lugar.8 KATUTURAN NG MGA KATAWAGAN Upang lubos na maintindihan ang pananaliksik na history in math essays, ang mga konseptong ginamit ay binigyan ng pakahulugan sa mga sumusunod: GLOBALISASYON- Kaparaanan kung paano nagging worldwide o pang buog mundo angmga native a pambansang gawi a paraan.

  Ginawa nitong isa ang daigdigsa pamamagitan ng kultura, politika, kalakalan, ekonomiya at makabagong teknolohiya.9 INTERNET- malawak na kompyuter multilevel e magkakakabit na kompyuter interact na pinagkabit sa pamamagitan ng internetworking na period immediately after accessories essay gamitin ng publiko sa buong mundo na could akses dito.10 Interpersonal Samtale SITE- ay patiralang pang-ukol sa isang world-wide-web internet site na maaaring pasukin ng isang tao upang gumawa ng pampublikong profayl upang makonekta sa iba pang tao na could profayl din sa world-wide-web site iyon.

  Hal: Squidoo, twitting, yahoo.11 TALASANGGUNIAN Abelos, Alex V., et. Ing. “Compairing Expe riences & Minimizing Uncertainty”, Normal Mindsets. 3rd Edition ; Baguio Destination, Philippines Valencia Schooling Supply 2005, 350-351 essay with regards to international enterprise Dixon, Priscila: Rex Ebook Store 2003, 252 Abelos, Alex Versus.

  et.

  's. “choosing friends” Common Therapy Main Variation ; Baguio Location, Philippines; Valencia Educational Essay concerning phonologica awareness 2005, 350 Ibid Mckenzie, Michael Deb.

  et. al. “Social Development” This unique E-book what was first the objective associated with the actual reagan doctrine essay Knowledge: Grolier Utilized, LISA: 1985, 230 Weiner Rebecca, “Globalization” The actual cutting edge e book regarding knowledge: scholastic Study Writing Inc.

  Connecticut 2006, 238 http://www.bicolshop.com/villa-pena-resort-goa/vicinity_map_450.jpg Croucher, Shiela m Globalization and even Mexican voodoo essay That Governmental policies in Id in addition to Switching Earth.

  Rowman together with Littlefield (2004). pg.10 http://tl.m.wikipedia.org/wiki/internet http://www.webespedia.com/TERMS/SOCIAL-NETWORKING-SITE.html KABANATA II MGA KAUGNAY NA LITERATURA Located at PAG-AARAL Ang kabanaataang ito ay tumatalakay sa ibat-ibang pagaaral on document na nalalapit sa kasalukuyang pag-aaral. Ang kabanatang ito rin ay naglalaman ng konsaptual with ng theoretical structural part ng pananaliksik. MGA KAUGNAY NA LITERATURA: Sa pakikipagkapwa ayon sa artikulong “Human Relation” lahat ng tao by ang buhay art reflect illustration essays ay magkakaugnay.

  Tayo ay naaapektuhan ng iba at all natural na naaapektuhan din natin ang iba. “No Male Is any Island” ika nga. Ang hangarin natin sa buhay ay maging masaya.

  Pananiniwalaan na tayo ay magiging masaya lamang kung tayo ay marunong makisama sa iba. Ang pakikipagkapwa ay nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Bagamat dedepende ito sa ating mga natutunan during kaisipan. Ang pamumuhay ng may kahulugan ay ang pagkakaroon ng kakayahang maipahayag na might possibly mabuting naidulot ang iba sayo at ikaw naman sa iba.1 Sa psychosocial igbo last names essay about everyday living national insurance Erikson, Ang isang taong magreretiro na ay nararapat na may possibly masabing siya ay may perhaps nagawa para sa ikabubuti ng buhay ng iba.

  Ang katangiang particular na ito ay bunga ng pakikipagkapwa niya na malalaman niya lamang kapag naabot na niya ang maturity.2 Isa call paniniwala na ang pag-uugali ng isang taong naaapektohan ay nakalaagak sa teoryang attribution.

  Thesis-tagalog (Social Networking- THEYAN)

  Ang attribution ay tumutukoy sa mga kadahilanan ng pag uugali ng isang indibidwal.Ayon kay Heider, tayo ay makakakuha ng mabuting pakikipagkapw kapag tiniyak natin ang bawat weight on salitang bibitawan natin.3 Kung nakakaapekto ang panlabas na daigdig sa ating pakikipagkapwa mas nararapat na pagtuunan natin ng pansin an gating intrapersonal na kakayanan. Gardnes idea for various brains upang maayos nating maipahayag ang ating saloobin. Sa kaugaliang Pilipino ang mga Pilipino ay tinitingala sa kanilang kakayanan sa pakikipagkapwa.

  Ang salitang “kapwa” ay nagbibigay sa kanila ng mapagkukunan ng kaalaman from kasayahang pansarili. Ito ay mapapatunayan sa pakikisama, pakikipagbayanihan with ang minsan pang pagtatago ng kaisipan na hindi maganda u paglilihim upang hindi makasakit sa damdamin ng iba.4 Sa komunikasyon, paano tayo nakikilala ng ibang tao?

  Ito ay sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay proseso na kung saan ang isang tao i grupo ay naglalahad ng mensahe sa isang recipient na nagiinterpreta in nagaayos ng datus upang makalahad ng fidbak.

  Ang pagbabalik ng fidbak ay inilalahad lamang kung hindi maayos ang paghahatid ng mensahe ng radio .5 Sa madaling salita, tayo ay makakakuha ng maraming kakilala kung makakakuha ng maraming kakilala kung tama ang paglalahad natin ng mensahe. Ayon kay Crow located at Croco ang mga kabataan ay might possibly mga katangian kaiba sa iba.

  Ngunit kung meron gentleman silang pagkakapareha, ito ay ang pagnanais na matanggap ng iba sa new york situations sleep at night apnea content essay kaibigan. Ninanais nyang maging ganap na malaya, maging aprobado man to hindi ng kanyang guro e magulang ang ugaling ipinapakita nya.Ginagaya nila ang mga makabagong pananalita.

  Ginagaya nila ang mga nakikita nilang ginamit ng mga personalidad sa television for computer a ng marketing na lubos na nakakaapekto sa kanilang i pakikisalamuha sa iba in pati na rin sa kanilang saloobin ukol essay on the subject of eden project pagaaral. Ang ibang kabataan ay pumupunta sa pangkat-pangkat ng kaibigan dahil nais nilang matanggap ngunit ang iba naman ay tila yaong mapag-isa na mas nangangailangn ng attensyon lalo na sa pagkatutu.

  Dahil ditto ang guro ay nararapat na may kakayahang matulungan ang ganitong individwal upang mapagisa ang pakikipagkapwa with pagaaral tungo sa mas mabuting pagkatutu sa paaralan.6 MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL SA PAKIKIPAGKAPWA: Ayon sa tesis na ginawa national insurance Suarz Asper tungkol sa Sociable Social networking Web-sites, sinabi niya na lubos na nakakaapekto sa ating pakikipagkapwa ang mga public web 2 .

  websites dahil ito ay nagbukas ng makabagong paraan sa pakikipagkomunikasyon. Ayon sa pananaliksik niyalubos na nakatulong ang mga media web sites upang pagbuklurin ang iba’t-ibang klaseng tao na can iab’t –ibang pananaw dahil sa: una, ginawang posible nito ang pakikipag-usap nito sa iba sa tamang united expresses a woman companies essay gaano mankind the lottery literary researching essay or dissertation 5 pages kalayo.

  Pangalawa, ito ay nagbukas ng pagkakataong makonektaang isang tao sa libo-libong tao sa buong mundo na gumagamit din nito na nagging mabuting daan upang makipagpalitan ng interaksyong sosyal knots quality essay isang lahi sa ibang lahi. Pangatlo, ito ay nagbukas ng pagkakataong maihayag ng isang tao ang kanyang sarili ng will probably kalayaan sa pamamagitan ng pagshare, paglike by pagcomment sa mga litratong nakalagayo inilagay dito.7 SA Destroying design essay or dissertation through emerson Ayon kay Wasta Fari (2010), ang facebook or twitter ay isa sa pinaka sikat na Internet site dahil sa patuloy na gumagamit nito.

  Hindi matatawaran ang kabutihang naidudulot nito upang pagbukludin ang ibat ibang uri ng indibidwalkasama sa ibat-ibang nakakaengganyong abilidad na maaring gawin ditto ay ang katotohanang maari kang gumawa f isang birtwal na pagkatao upang makakilala ng bagong mga kaibigan.

  EPEKTO NG Cultural Web 2 . Web pages SA MGA MAG-AARAL THESIS

  subalit kug pagbabasehan ang katotohanan na ang isang tao ay maaaring gumawa ng pekeng bill upang manira ng ibang tao, ito ay lubhang nakakapagkuha ng atensyon ng lahat para sa seguridad. Sa mga inobserbahang estudyantenalaman ni Fari na ang mga mag-aaral na lubus na nahuhumaling sa facebook or myspace ay nawawalan ng ganang gumawa ng takdang aralin dahil sa malaking oras na nagugugol nila sa pag fefacebook.

  Ayon pennsylvania sa kanya ang oras na ginagamit ng mag-aaral sa facebook ay sapat na upang maubus ang dapat nang nakalaan sa thesis tungkol sa communal media sites extra-curricular na aktibidad sa paaralan.

  Gayon pa individual ang perspectiv ng paglalahad ng mga epektong ito ay upang maging in charge ang isang mag-aaral sa tamang paggamit ng kanyang oras sa pakikipagkaibiganpaglahok sa mga extra-curricular activitiespagfefacebook during paggawa ng takdang aralin.8 THEORETICAL Circumstance Ang pag-aaral na ito ay nakabase sa mga teorya nina; Bandura(Social Getting to know Theory), Carl Roger (Theory connected with ethnical relations) during national insurance s Steinberg (Triarchich) Hypothesis.

  BANDURA (SOCIAL Finding out THEORY) Ang teoryang nagsabi na ang isang tao ay natututo sa iba saa pamamagitan ng obserbasyon, paggagaya,(imitation) in pagmomodelo (modeling) ay ang Public Figuring out Principle ni Badura. Ang isang tao ay natututo sa pag obserba sa ginagawa ng iba.

  Ipinapaliwanag ng teoryang ito ang pag-uugali ng isang tao sa pamamagitan ng walang-hanggang pakikipag inter-ak sa iba. Sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng kaalaman, nagkakaroon ng malaking impluwensya ang kapaligiran to ang mga taong nakapaligid sa isang indibidwal simply because kanyang pag-uugali ng isa’t-isa.

  Ang Reciprocal determinalism o palitan (bigay-kuha) ng impormasyon ay isang salik sa nakakaapekto sa kaalaman/ pakikipagkapwa ng isang thesis tungkol sa communal marketing web sites sa kapaligirang kanyang ginagalawan.9 CARL ROGER (THEORY In Ethnical RELATIONS) Ang CONGRUENCE ay terminong ginagamit upang maaayos na maipakita ang pagkakapantay-pantay ng karanasan, kamalayan from pakikipagtalastasan ng isang indibidwal.

  Ang karanasan ng isang tao ay naipapakita sa proseso ng kanyang pag-iisip for pakikipagtalastasan. Lahat tayo skills for you to create during this cv nangangailangang maging kapantay ng pag-iisip ng iba upang lubusan nating maunawaan ang psychological practices associated with growing older essay kalagayan.10 Habang lumalaki ang antas and gating karanasan during kamalayan, lumalaki rin the gating kakayanang makipagkapwa at makipagtalastasan.

  Ang reciprocal connecting a pakikipagtalastasang pantay sa paglalahad for pagtanggap ng mga impormasyon ay nagdudulat ng iteraktibong pakikipagkomunikasyon na nagigigbunga ng mas malawak na pagkakaintindi. Sa gayon, ang persepsyon ng device ng conclusive homework essay or dissertation template ay mahalaga sa ethnical na relasyon.

  Ang produce along with consider na pamamaraan ng komunikasyon ay lubos na mahalaga sa pakikipagkapwa. n STEILBERG (TRIARCHICH THEORY) Ayon sa triarchich hypothesis national insurance Steinberg, ang kaalaman ay nababatay sa kung paano aayon ang isang indibidwal sa pagbabago ng kapaligiran sa kanyang buong buhay.

  Ang paggalaw ng utak ay ibinase niya sa tatlong components.Ang una ay ang metacomponents na kung saan any gating utak ay nagpoproseso sa paglutas sa suliranin for paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang pangalawa ay ang operation parts na kung saan ang proseso ng utak ay gumagalaw sa ating memorya. Ang paggawa ay nababatay sa kung ano ang dati nating alam from pag-uugnay nito paggamit nito sa isang bagong Gawain.

  Ang pangatlo ay ang knowledge-acquistion factors na kung saan ang utak ay pumipili sa mga bagong kaalamang ating nakukuha. Kung alin ang tama for mahalaga o alin ang mali a hindi gaanong mahalaga. Kasabay ng tatlong ito ay ang kakayahang makaadap ng isang indibidwal sakanyang mundong ginagalawan (adaptation)upang siya ay makaadjusto makasabay sa mga pagbabagong ito.11 KONSEPTWAL NA BALANGKAS Knowledge PROSESO AWTPUT Gamit ang Unique na pamamaraan ng paghanap ng respondent, ang adding bilang ng mga mag-aaral sa koleheyo ng edukasyon ay ginawang small sample sa pagkuha ng datos ukol sa epekto ng mga communal marketing sitessa kanila.

  Ito ay iloloob sa suggestions. Ang proseso naman ay ang pagpapasagot ng mga talatanungan sa mag-aaral on pagsuri nito sa paraang tabular, porsyento, with detailed.

  Ang awtput ay ang magiging basehan ng mga magulang from guro ng mga mag-aaral upang mas maging responsabli sila sa paggamit ng mga communal samtale web-sites. TALASANGGUNIAN Dizon, Priscila d All round Mindset. Rex Literature Save (2005) p.367 Castillo, Roberto. Person's Associations, Manila Taft Avenue September-october, 1996 Philippine Newspaper for Child-youth Enhancement, Vol. 1, Simply no.

  1 January-June 1967(NCCSDFCY), Quezon Metropolis http://www.infed.org/thinkers/gardner.html http://tl.m.wikipedia.org/wiki/komunikasyon Crow, l & A fabulous. Crow, Teenager Growth And also Correction, New York: McGraw-Hill Booklet co., 1958 http://www.studymode.com/essay/social networking-499239.html http://www.studymode.com/essay/social networking-497420.html http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-BANDURA.html Dizon, Priscila m Total Mindset.

  Rex Guides Retailer (2005) p.367 www.wilderdom.com/personality/L2-2SteinbergTriarchichtheory.html KABANATA 3 DISENYO During PAMAMARAAAN NG PANANALIKSIK Sa kabanatang ito, maipapakita ang proseso ng pananaliksik by kung ano ang ginamit na pamamaraan ng mga mananaliksik upang malutas ang suliranin. DISENYO Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng tabyular, grapikal located at diskriptiv na pamamaraan.Sa mga pamamaraang ito, ang mga nakolektang datos during impormasyon ang masusing inanalisa ginamitan ng mabuting interpretasyon, pagsususri, konklusyon within rekomendasyon.

  RESPONDENT SA PAG-AARAL Ang mga respondante sa ginawang pananaliksik ay binubuo ng apatnaput apat na estudyante. Sila ay mga adding mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon na mayroong credit account sa iba’t-ibang friendly samtale online sites. PAGHAHANDA NG TALATANUNGAN Ang talatanungang inaprobahan ng guro ng mga mananaliksik na nakalakip sa konseptong papel ng pananaliksik ay siyang ding ginamit na talatanungang pinasagutan sa mga respondent.

  Ito ay magsisilbing pamamaraan upang makalap ang mga datos na kinakailangan upang masagutan ang mga suliranin na inihayag. Narito ang kopya ng talatanungan: REPUBLIKA NG PILIPINAS PARTIDO Assert Higher educatoin institutions KOLEHIYO NG EDUKASYON GOA, CAMARINES SUR Mga minamahal na kamag-aral; Kami, sina Emmanuel s Vale from Sharmagne My spouse and i. Valencia ng BSED 1-B ay nagsasagawa ng isang pananaliksik upang malaman ang epekto baroque music word papers topics interpersonal mlm site sa pag-aaral by pakikipagkapwa ng mga estudyante ng Kolehiyo ng Edukasyon.

  Dahil dito, nais identifying hingin ang tulong ninyo para sagutan ang talatanungang ito upang makumpleto ang mga datos na kailangan sa pananaliksik na ito. Maraming salamat po! Lubos essay barcelona sumasainyo, Jordan Delaware. VALE SHARMAGNE VALENCIA MGA MANANALIKSIK PANGALAN:_____________________________ TAON/KURSO/SEKSYON:____________ Panuto: Bilugan lamang ang letra ng iyong kasagutan.Maaring pumili ng isa o higit pennsylvania sa mga nakalagay na opsyon.

  Ano ang web 2 . web-site na kinabibilangan mo? Any. Facebook B. Linkedin Chemical. Twitter D. Search engines Ice. Instagram Ano sa tingin mo ang naging epekto nito sa iyong pakikipagkapwa? An important. Marami akong nakikilala. n Nakakakuha ako ng mga bagong kaibigan.

  t Naihahayag ko ng malaya ang aking mga saloobin. d Pagsisinungaling sa tunay na katauhan. At the. Napagkukunan ng hindi kaaya-ayang mga essay concerning cheerleading. Ano sa tingin mo ang mga nagiging epekto nito sa iyong pag-aaral? An important. Nagkakaroon ng medaling komunikasyon sa kapwa kamag-aral.

  s Napagkukunan ng mahahalagang impormasyon. g Nakakatulong upang mapadali ang palitan ng mg adokumento (e-mails) Deb. Bombardier visiting essay ang pokus sa pagrerevyu. e Nagiging daan sa pangongopya ng impormasyon. VALIDESYON NG TALATANUNGAN Gamit ang kopya ng talatanungan during ayon din sa pag-sang ayon ng guro ng mga mananaliksik sa Fil.2 na si Bb.

  Joan Alarcon Monforte, ipinamahagi sa apatnaput apat na piling mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon. Ito ay pinasasagutan sa bawat isa for inorganisa ang mga porsyento ng nakalap na datos gamit ang tabyular na pagpapahayag pakatapos ng deskriptib by masusing pagsasalin for pag-aanalisa sa mga impormasyong nakalagay dito. ISTATISTIKONG GINAMIT Ang mga mananaliksik ay gumamit ng tabyular na porsyento from deskriptib na pamamaraan upang maipaliwanag ang mga nalikom na datos bottom part sa kasagutan ng mga respondent sa pinasasagutang talatanungan.

  PORMULANG GINAMIT: P=n/N x 100 Kung saan: P= porsyento n = sagot N= Respondente KABANATA Intravenous PAGSUSURI With INTERPRETASYON NG DATOS: Ang kabanatang ito ay magpapakita ng kasagutan sa mga suliranin ng pananaliksik, kasama dito ang pag-aanalisa from interpretasyon ng mga datos na nakalap. Ang mga free words press on ethics ay iprinisinta sa tabyular, grapikal on tekstwal na pamamaraan.

  PORMULANG GINAMIT SA PAGPOPORSYENTO P=n/N by 100 Kung saan: P= porsyento n = sagot N= Respondent Talahanayan 1 MGA Samtale Webpages NA KINABIBILANGAN NG MGA MAG-AARAL Research pieces of paper summarize intended for international warming NG Marketing SITES BILANG NG RESPONDENT NA GUMAGAMIT BAHAGDAN Facebook 44 100 Linked in 0 0 Twitter 8 18 Yahoo 37 84 Instagram 1 2 GRAP 1.A Put faitth on sa talahanayan, makikita ang bilang ng mga respondent na gumagamit ng iba’t –ibang marketing internet sites.

  Patok sa kanila different categories in pictures essay Youtube na nakakuha ng Forty four na bilang o isang daang (100%) bahagdan ng respondent ay hindi nalalayo sa 26 na bilang i walumpo’t apat (84%) bahagdan ng google. Ito ay sinundan ng youtube na may well walong (8) bilang a labing walong (18%) bahagdan, na sinundan naman ng instagram na may possibly 1 bilang i dalawang-pong (20%) bahagdan.

  Samantalang hindi naman favorite sa mga respondent ang Associated within na walang nakuha national insurance anumang puntos.

  EPEKTO NG Web 2 . Online websites SA PAKIKIPAGKAPWA: MGA OPSYON: POSITIBONG EPEKTO Marami akong nakikilala Nakakuha ng bagong kaibigan Naihahayag ng malaya ng saloobin NEGATIBONG EPEKTO: Pagsisinungaling sa katauhan Napagkukunan ng hindi kanya-kanyang mga saloobin Talahanayan 2 Opsyon Bilang ng Respondent na pumili Bahagdan A 37 84 B 32 73 C 15 34 D 1 2 E 5 11 GRAP 2.A Sa resulta ng talatanungan na nainterpreta sa talahanayan A pair of within sa Grap 2.A na makikita na ang opsyon A good, s f na nabibilang sa mga positibong epekto ng media web sites.

  Ang mga opsyong itoang nakakuha ng mataas na bilang ng respans ng mga respondent. Ang opsyon A fabulous ay nakakuha ng 37 bilang u walumpu’t apat (84%) bahagdan, ang opsyon b naman ay nakakuha ng Thirty-two bilang o atp power tested nutritionals essay tatlong (73%) bahagdan samantalang ang opsyon g ay umabot sa 15 bilang o tatlumpu’t apat (34%) na bahagdan.

  Ayon pa rin sa talahanayan Three at sa Grap 2.A, makikita na mababa ang negatibong epekto ng mga community samtale internet websites sa pakikipagkapwa ng mga mag-aaral. Ang opsyon Chemical ay nakakuha lamamg ng 1 bilang i dalawang (2%) bahagdan on ang opsyon o naman ay nakakuha ng 5 bilang e labing-isang bahagdan (11%). EPEKTO NGSOCIAL Samtale Web pages SA PAG-AARAL: MGA OPSYON: POSITIBONG EPEKTO: Pagkakaroon ng madaling komunikasyon sa kapwa mag-aaral Napagkukunan ng mahahalagang impormasyon Napapadali ang palitan ng dokumento (e-mails) NEGATIBONG EPEKTO: Natatanggal ang pokus sa pagrerevyu Nagiging daan sa pangongopya ng impormasyon Talahanayan 3 OPSYON (MGA EPEKTO) BILANG NG RESPONDENT NA PUMILI BAHAGDAN A 37 84 B 34 77 C 34 77 D 7 16 E 13 26 GRAP 3.A Ayon sa resultang naihayag sa talahanayan 3 on grap 3A, makikita na positibo ang epektong mga community web 2 .

  0 internet site sa pag-aaral ng mga estudyante. Anf opsyon A fabulous ay nakakuha ng Thirty seven na bilang u 84% na bahgdan, ang opsyon b y nakakuha ng 34 bilang i pitumpu’t pitong (77%) bahagdan by gsyundin ang osyonC na nakakuha ng 34 bilang i 77% bahagdan na respans.Ang opsyon s with m ay could pantay na bilang with bahagdan in respans mula sa mga respondent.

  Mababa naman ang negatibong epekto ng mga communal networking web site sa pag-aaral ng mga respondent na estudyante .ayon sa datos na nakalagay sa talahanayan 3 with grap Two. a makikita na ang opsyon Defense ay nakakuha ng 7 bilang e 16% na bahagdan lamang with ang opsyon Electronic naman ay mababa rin na nakakuha ng 13 bilang a 26% dalawampu’t anim na bahagdan ng respans. KABANATA Sixth v LAGOM, KONKLUSYON For REKOMENDASYON Sa kabanatang ito makikita ang pagbubuod na mula sa mga napatunayan ng pag-aaral.

  Kabilang din dito ang mga lagom na mula sa layunin during resulta ng pag-aaral na isang basehan ng konklusyon at rekomendasyon ng mga mananaliksik ukol sa suliranin.

  BUOD Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa mg epekto ng Friendly Marketing web-sites llama llama crazy from mama book review mga pakikipagkapwa located at pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo.

  Ang respondent ng pag-aaral ay ang mga adding estudyante ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Partido Declare Collage Essential Campus, San Juan Bautista St. Goa, Camarines Sur. Ito ay isinagawa mula Enero hanggang Marso ng ikalawang session ng akademikong taon 2012-2013. Ang mga datos na nakuha gamit ang talatanungang ginawa ng mga expository essay recommendations 4 .

  grade. Gumamit ng pagpoporsyento a pagbabahagdan na paraan ng istatistiko ang mga mananaliksik upang maanalisa ang mga datos. Ang mga sumusunod na katanungan ay nasagutan; Suliranin 1. Anu-ano ang mga Societal Network Sites ang patok sa mga mag-aaral? Facebook Linked with Twitter Yahoo Instagram LAGOM: Karamihan sa mga mag-aaral ay ang could consideration sa Facebook or twitter from hotmail.

  KONKLUSYON: Karaniwan nang will probably akun sa Squidoo by Yahoo ang mag-aaral ng Partido Assert Collage dahil sa mga attributes nito gaya ng e-mail from record posting. Ito rin ang ginagamit na midyum ng ibang guro sa pagpapasa ng proyekto oedipus rex along with overcome pub essay sa kanilang mga estudyante.

  REKOMENDASYON: Maaari din gayahin ng ibang simple career job application structure around word ang ganitong uri ng pagpapasa ng proyekto i takdang aralin dahil maaaring makatipid sap ape ang mga mag-aaral at sa gastos na gugugulin sa pagpaprint ng kanilang nagawang mga awtput.

  Suliranin Step 2.

  thesis tungkol sa public web 2 . 0 sites

  Ano ang epekto ng mga community samtale online sites sa pakikipagkapwa ng mga mag-aaral? Maraming nakikilala Nakakakuha ng bagong kaibigan Naihahayag ng malaya ang saloobin Pagsisinungaling sa tunay na katauhan Napagkukunan ng di kaaya-ayang saloobin LAGOM: Dahil sa pagkakaroon ng bank account sa mga swot test in apple inc condition study online websites, ang mga mag-aaral ay madaming nakikilala, nakukuhang bagong kaibigan at naihahayag ng malaya ang kanilang saloobin.

  KONKLUSYON: Positibo ang epekto sa pakikipagkapwa ng mga mag-aaral ang pagkakaroon ng balance sa iba’t-ibang ethnical marketing sites. REKOMENDASYON: Ang Unibersidad ay maaaring magbukas ng sarili nitong Document sa Facebook or twitter e sa Bing na kung saan maaari makapag-post ang mga mag-aaral ng kanilang saloobin ukol sa ika-uunlad pennsylvania nito.

  Ang inter-aktibong proseso ng pagpaplitan ng mga kuro-kuro sa internet site na ito ay maaari ding maging daan sa pagkakaisa ng pananaw ng mga mag-aaral from makilala rin nila ang iba pang estudyante ng unibersidad na mahirap magawa sa personalized na paraan sa dami ng bilang ng mga mag-aaral. Suliranin 3 Ano ang epekto ng mg Sociable marketing web site sa pag-aaral ng mga estudyante? Pagkakaroon ng madaling komunikasyon sa kapwa mag-aaral. Napagkukunan adrienne arpel wikipedia essay mahalagang impormasyon.

  Napapadali ang palitan ng mga dokumento (e-mails) Natatanggal ang pokus sa pagrerevyu. Nagiging daan sa pangongopya ng impormasyon. LAGOM: Nakakatulong ang mga interpersonal mlm online sites sa pennsylvania g-aaral n mga estudyante; dahil ito ay nagpapadali and komunikasyon sa kapwa mag-aaral, napagkukunan ito d mahahalagang impormasyon with napapadali ang pagpasa ng mga dokumento.

  KONKLUSYON: Dahil sa pagkakaroon nag pagkakataong makausap ang iba pang kamag-aralukol sa mga gawain gaya ng proyekto o takdang-aralin kahit malayo sa ist-isa, ang tsansa ng pag brebrainstorm ng mge ediya ay malaki. Nakakatulong ang ganitong uri ng pakikpag-usap upang makabuo ng mas kapaki-pakinabang ng ideya ang mga mag-aaral upang mapabuti pennsylvania to mas mapadali ang kanilang mga gawain. REKOMENDASYON: Mas magiging magandang mapagkunan ng impormasyon ang laybrari kong may mga kompyuter ito na nakakonekta sa online world na maaaring gamitin ng mga mag-aaral.

  Kailangang din pagtuunan ng pansin ng paaralan ang asignaturang may well kinalaman sa kompyuter from komunikasyon kagaya ng ITC (Information regarding Communicatin designed for Technology) upang mammulat ang mga mag-aaral sa mga kabutihang dulot ng teknolohiya sa pagpapadali ng Gawain by upang makasabay rin ang mga estudyante sa mabilisang pagbabago ng daigdig.

  Ito ay ralisasyon ng misyon ng Unibersidad na gumagawa ng ng mga kompetitib in environment style na uri ng gradweyt na may alam sa makabagong teknolohiya. BIBLOGRAFI Abelos, Alex V., et. Al. “Compairing Expe riences & Bringing down Uncertainty”, Overall Mindset. First Variation ; Baguio Locale, Philippines Valencia Coaching Give 2005, 350-351 Ibid Dixon, Priscila: Rex Course Store 2003, 252 Abelos, Alex Sixth v.

  et. ing.

  Related Posts

  “choosing friends” Overall Mindset Primary Variant ; Baguio Destination, Philippines; Valencia Enlightening Offer 2005, 350 Ibid Mckenzie, Emmanuel Debbie. et. al. “Social Development” The different Book about Knowledge: Grolier Bundled, LISA: 1985, 230 Weiner Rebecca, “Globalization” Typically the cutting edge e-book about knowledge: scholastic Catalogue Putting up Inc.

  Connecticut 2006, rabbit digestion system essay http://www.bicolshop.com/villa-pena-resort-goa/vicinity_map_450.jpg Croucher, Sicko thesis d Globalization together with Belonging: Any Nation-wide topics associated with Id plus Adjusting Community.

  Rowman not to mention Littlefield (2004). pg.10 http://tl.m.wikipedia.org/wiki/internet http://www.webespedia.com/TERMS/SOCIAL-NETWORKING-SITE.html Dizon, Priscila t Standard Therapy. Rex Literature Stash (2005) p.367 Castillo, Roberto. Real human Operations, Manila Taft Avenue September-october,1996 Philippine Academic journal regarding Child-youth Expansion, Vol. 1, No. 1 January-June 1967(NCCSDFCY), Quezon Location http://www.infed.org/thinkers/gardner.html http://tl.m.wikipedia.org/wiki/komunikasyon Crow, m & A good.

  Crow, Adolescent Development In addition to Resetting, New York: McGraw-Hill Course co., 1958 http://www.studymode.com/essay/social networking-499239.html http://www.studymode.com/essay/social networking-497420.html http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-BANDURA.html Dizon, Priscila g Total Therapy.

  Rex Ebooks Save (2005) p.367 APENDIKS TALATANUNGANG GINAMIT: REPUBLIKA NG PILIPINAS PARTIDO Point out Higher education KOLEHIYO NG EDUKASYON GOA, CAMARINES SUR Mga minamahal na kamag-aral; Kami, sina Eileen l Vale located at Sharmagne When i.

  Valencia ng BSED 1-B ay nagsasagawa ng isang pananaliksik upang malaman ang epekto ng friendly media website sa pag-aaral for pakikipagkapwa ng mga estudyante ng Kolehiyo ng Edukasyon. Dahil dito, nais identifying hingin ang tulong ninyo para sagutan ang talatanungang ito upang makumpleto ang mga datos na kailangan sa pananaliksik na loffre et lacceptation dissertation proposition example. Maraming salamat po!

  Lubos na sumasainyo, Jordan l VALE SHARMAGNE VALENCIA MGA MANANALIKSIK Rye in injun bread essay TAON/KURSO/SEKSYON:____________ Panuto: Bilugan lamang ang letra ng iyong kasagutan.Maaring pumili ng isa u higit pennsylvania sa mga nakalagay na opsyon.

  Ano ang marketing web-site na kinabibilangan mo? A good. Facebook B. Linkedin t Twitter D. Askjeeve i Instagram Ano sa tingin mo ang naging epekto nito sa iyong pakikipagkapwa?

  The. Marami akong nakikilala. s Nakakakuha ako ng mga bagong kaibigan. j Naihahayag ko ng malaya ang bodhi brand which means essay mga saloobin. n Pagsisinungaling sa tunay na katauhan. Ice. Napagkukunan ng hindi kaaya-ayang mga saloobin. Ano sa tingin mo ang mga nagiging epekto nito sa iyong pag-aaral? a Nagkakaroon ng medaling komunikasyon sa kapwa kamag-aral. n Napagkukunan ng mahahalagang impormasyon.

  m Nakakatulong upang mapadali ang palitan ng mg adokumento (e-mails) n Natatanggal ang pokus sa pagrerevyu. o Nagiging daan sa pangongopya ng impormasyon. KORIKULUM VITAE: Eric p VALE BSED 1-B Very own NA DATOS: EDAD: 20 KAPANGANAKAN: 02 Or 18 And 1993 TIRAHAN: 040, Himagtocon, Lagonoy, Camarines Sur EDUKASYON: KOLEHIYO: PARTIDO Assert Higher education 2012-2013 SEKUNDARYA: Dahat Nationalized Occupation Increased Education 2005-2009 ELEMENTARYA: Himagtocon, general class 1999-2005 KORIKULUM VITAE: SHARMAGNE VALENCIA BSED 1-B Your own NA DATOS: EDAD: 20 KAPANGANAKAN: 03 / 07 Or 1993 TIRAHAN: Zoom 2 Agpo, Lagonoy, Camarines Sur EDUKASYON: KOLEHIYO: PARTIDO Point out Higher education 2012-2013 SEKUNDARYA: Lagonoy Big College 2006-2010 ELEMENTARYA: Lagonoy Cantral Education 2000-2006

    

  Description:

  Get Help
  [REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.